ŠTUDIJSKI OBISK DELEGACIJE ECRI V SLOVENIJI V obdobju od 22. do 26. aprila 2013 je bila na študijskem obisku v Sloveniji tričlanska delegacija Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI). Delegacijo so sestavljali gospa Francesca Montagna, gospod Kut Guen in gospod Daniel Thuerer. Temeljni namen študijskega obiska je bilo zbiranje podatkov in informacij o uresničevanju priporočil slovenskim oblastem v Tretjem poročilu o Sloveniji, ki ga je ECRI izdala 13. februarja 2007.

ECRI, ki jo je ustanovil Svet Evrope, je organ za spremljanje človekovih pravic in je specializiran za vprašanja, povezana z rasizmom in nestrpnostjo. Sestavljajo ga neodvisni in nepristranski člani, ki so imenovani na podlagi svoje moralne avtoritete in priznanega znanja in izkušenj pri obravnavanju rasizma, sovraštva do tujcev, antisemitizma in nestrpnosti. Eden od ključnih stebrov delovnega programa ECRI je obravnava po posameznih državah, članicah Sveta Evrope, kar pomeni, da se pojave, za katere je specializiran ECRI, analizira za vsako državo posebej, pripravijo priporočila in predloge za rešitev ugotovljenih problemov. S pristopom po posameznih državah se vse države obravnavajo enakopravno. Njegovo delo poteka v krogih 4-5 let in zajema 9-10 držav. Tretji krog je bil zaključen junija 2006, končno, tretje poročilo pa je bilo uradno izdano februarja 2007. Delovne metode za pripravo poročil zajemajo analizo dokumentov, kontaktni obiski v zadevni državi in zaupni pogovori s pristojnimi nacionalnimi organi, organi lokalnih skupnosti in drugimi pristojnimi organi, neodvisnimi izvedenci, manjšinskih skupin oz. skupnosti in nevladnimi organizacijami.

Skladno z namenom je delegacija opravila številne pogovore s pristojnimi državnimi in lokalnimi organi, neodvisnimi izvedenci, manjšinskimi skupinami in nevladnimi organizacijami v Ljubljani in Kočevju. Med ciljnimi manjšinskimi skupinami oz. skupnostmi je bila tudi tokrat romska skupnost v Sloveniji. ECRI je na pogovor, ki je bil 26. aprila 2013 v Ljubljani, predsednika Zveze romske skupnosti v Sloveniji Umbrella – Dežnik in Društva informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije Anglunipe iz Ljubljane. Pogovora sta se udeležila predsednik obeh navedenih romskih organizacij gospod Haris Tahirović in Cvetko Tovornik, strokovni sodelavec.

Člane delegacije, ki so izpostavili namen študijskega obiska in aktivnosti njihovega tokratnega obiska in povedali, da bo objava četrtega poročila predvidoma decembra 2014, so želeli slišati stališča in ocene o uresničevanju priporočil iz tretjega poročila ECRI iz leta 2007, zaznavanju pojavov diskriminacije in nestrpnosti, kakšne so uradne možnosti za reševanje romske tematike v komuniciranju s predmetno pristojnimi državnimi in lokalnimi organi ter drugimi organi (policijo, organi socialnega varstva itd.) in ustanovami, uresničevanju Nacionalnega programa ukrepov za Rome v Republiki Sloveniji 2010-2015 (NPRU 20-10-2015), kakšni so predlogi za izboljšanje stanja in položaja romske skupnosti v Sloveniji, tako na državni kot na lokalni ravni. Od gospoda Harisa Tahirovića kot delegata romske skupnosti Slovenije v Evropskem forumu Romov in popotnikov (ERTF) so želeli tudi zvedeti primerjalno oceno stanja v Sloveniji s stanji romskih skupnosti v drugih evropskih oz. sosednjih državah.

Haris Tahirović se redno udeležuje tematsko zasnovanih (o romski tematiki) pogovorov, sej in posvetov pristojnih državnih organov (Državni zbor, Državni svet in njunih delovnih teles, Kabinet predsednika države, kabinet predsednika vlade, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti, Svet romske skupnosti, Urad za narodnosti, pristojnih področnih ministrstev za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za notranje zadeve, okolje in prostor, izobraževanje, kulturo itd.) organizacij oz. ustanov z javnimi pooblastili in nevladnih organizacij. Sogovornikom delegacije je pojasnil, da na vseh teh oblikah uradnega komuniciranja z organi Republike Slovenije opozarja na še vedno prisotne pojave rasizma, odkrite in prikrite diskriminacije, nestrpnosti in sovražnega govora glede pripadnikov oz. romske skupnosti, neučinkovito in negospodarno rabo sredstev v povezavi z NPRU 2010-2015. Posebej je poudaril, da je za izboljšanje razmer in položaja romske skupnosti potrebno izvesti spremembe predmetne zakonodaje, kakor tudi odpreti enakopravne možnosti pripadnikov oz. voljenih predstavnikov romske skupnosti kot družbeno odgovornih subjektov oblikovanja odločitev in njihovo uresničevanje tako na državni kot lokalni ravni. Ob tej priložnosti je gospod Haris Tahirović izročil različne tematsko zasnovane pozive javnosti o razmerah in stanju v povezavi z romsko tematiko, ki so bili objavljeni v elektronski ali v pisni obliki.

Tekst: Haris Tahirović in Cvetko Tovornik
Foto: Cvetko Tovornik

Ljubljana, 27. aprila 2013