O nas

Društvo Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Anglunipe Ljubljana sestavljamo naslednji člani/Members of RIC:


Haris Tahirović, delegat ERTF - predsednik in vodja informacijskega centra/President of Romani Info-Centre

Maja Jelenc - podpredsednica društva, tajnica/Vice-President/Secretary


Sebastian Žetko - načrtovalec vizualnih komunikacij in grafični oblikovalec/Designer of visual communications and graphic designer

RIC/Romani information and scientific-research Centre/ se razvija v informacijsko, socialno, izobraževalno in kulturno središče za potrebe romske skupnosti v Ljubljani. Komuniciral bo z Mestno občino Ljubljana (MOL) in drugimi javnimi institucijami, sodeloval pa bo tudi z vsemi drugimi akterji, ki se ukvarjajo z romsko tematiko. Romski informacijski center Ljubljana deluje pod vodstvom Društva Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe Ljubljana, v okviru Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik. Predsednik Romskega društva Anglunipe Ljubljana in Zveze je Haris Tahirović. Društvo Romski informacisjki in znanstveno-raziskovalni center - Anglunipe Ljubljana ima priznan status društva v javnem interesu na področju kulture, pripravlja pa tudi celotno dokumentacijo za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za predhodno soglasje javnega statusa za Inštitut. Pod okriljem RIC Anglunipe, kot notranja-organizacijska enota, je z letošnjim letom ustanovljen Inštitut za romologijo, etnične študije in migracije, ki je kot prvi tak znanstveni Inštitut v Sloveniji. Inštitut vodi asist.mag.sci Rinaldo Diricchardi, ki je tudi doktorand interdisciplinarnega študija Humanistika in družboslovje na FF UL in FDV UL - smer Etnični študiji in migracije. Inštitut ima lastno znanstveno-raziskovalno bazo, ki jo sestavljajo romski znanstveniki-raziskovalci doma in na tujem. V kratkem času je Inštitut postal član svetovno priznanih znanstvenih ustanov kot so: Gypsy Lore Society, BISA (British International Scientist Association), American Science, American Anthropologists, član baze romskih znanstvenikov-raziskovalcev pri Council of Europe ter član baze romskih znanstvenikov pri Evropski Komisiji; Inštitut je tudi član Društva slovenskih antropologov ter dopisni član podobnih inštitutov v JV Evropi - v Makedoniji, Bolgariji, Srbiji, povezujemo pa se tudi z nemškimi, avstrijskimi ter hrvaškimi inštituti. Naše področje znanstveno-raziskovalnega dela je interdisciplinarno - humanistika in družboslovje, predvsem pa naslednje discipline: antropologija in kulturna antropologija, etnologija, sociologija in sociologija kulture, etnični študiji in migracije, teologija, komparativna religiologija in sociologija religije. Raziskovalci na Inštitutu plodno sodelujejo tudi na mednarodnih konferencah, se udeležujejo znanstvenih simpozijev, kjer aktivno sodelujejo z lastnimi prispevki, ki so objavljeni v svetovnih znanstvenih publikacijah. Cilj Inštituta za romologijo, etnične študije in migracije RIC - Anglunipe v Ljubljani je postati gonilna znanstveno-raziskovalna institucija v Sloveniji s področja interdisciplinarnih in romoloških študijev, saj vključuje visok delež romskih znanstvenikov, katerih znanstvena dela so v svetovnem merilu izredno odmevna in citirana. Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik preko svojega delegata Harisa Tahirovića participira v mednarodni organizaciji European Roma and Travellers Forum (ERTF).

[ANG] Under the auspices of the Romani information and scientific-research Centre - Anglunipe, as inner-organizational unit this year has established the Institute for Romani Studii, ethnic and migration studies, which was the first such scientific institutes in Slovenia. The Institute leads Asist. Masc Rinaldo Diricchardi, who is also an interdisciplinary doctoral student in Humanities and Social Sciences on Faculty of Arts on University of Ljubljana and Faculty of social sciences on University of Ljubljana - on fields: Migration and Ethnic studies. The Institute has its own scientific and research base, which consists of Romani and Sinti scientists, researchers - at home and abroad. In a short time, the Institute became a member of world-renowned scientific institutions such as: Gypsy Lore Society, BISA (British International Scientist Association), American Science, American Anthropologists, member of database of Romani and Sinti research scientists in the Council of Europe; member of database of Romani and Sinti scientists at the European Commission ; Institute is also a member of the Slovenian Society of anthropologists and a corresponding member of similar institutes in South Eastern Europe - in Macedonia, Bulgaria, Serbia. Institute is also associated with the German, Austrian and Croatian Institutes. Our field of scientific research is interdisciplinary - humanities and social sciences, in particular, the following disciplines: anthropology and cultural anthropology, ethnology, sociology and the sociology of culture, migration and ethnic studies, theology, comparative religious studies and sociology of religion. Researchers at the Institute fruitful participate in international conferences, attending scientific meetings, which are also actively involved with their own contributions, which are published in the world's scientific publications. The Institute on Romani Studii, ethnic and migration studies RIC - Anglunipe in Ljubljana is to become the driving scientific research institution in Slovenia in the field of interdisciplinary studies and Romani studies, it includes a high proportion of Roma scientists whose scientific work is the world's highly acclaimed and cited. Slovenian Roma Union Umbrella through its delegate Haris Tahirović participates in an international organization of European Roma and Travellers Forum (ERTF).

_________________________
 Financiranje:
Romski informacijski center Ljubljana se bo delno financiral iz projektov in razpisov, delno pa iz pripadajočega skupnega proračuna Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. RIC Ljubljana je odprt ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v okviru sofinanciranja aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti – projekta Romski informacijski center 2010 – podpora Radia Študent pri vzpostavitvi in začetku delovanja. Začetno delovanje in nakupe osnovne opreme pa sta podprla tudi Urad za narodnosti RS in Svet romske skupnosti RS.
____________________

Organigram: