NOVICA


14. 7. 2017

Sporočilo za javnost po 5. seji Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti

V sredo, 12. julija 2017, je potekala peta seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Seja je potekala v dveh delih. V prvem delu je Urad za narodnosti kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov v Sloveniji predstavil rezultate opravljenega dela prvega leta delovanja Nacionalne platforme za Rome. Gre za 12 mesečni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija, in je namenjen krepitvi posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov v Sloveniji. Urad za narodnosti je namreč preko aktivnosti platforme, ki so bile pretežno usmerjene v lokalno okolje – v prvem letu delovanja predvsem na območje Mestne občine Novo mesto in naselij Žabjak in Brezje – pristopil k vzpostavljanju in krepitvi strukturiranega dialoga na temo prostorskega urejanja naselij, kjer živijo Romi, ter ostalih s tem področjem povezanih tem.

Komisija se je skozi predstavitev namena, ciljev, izvedenih aktivnosti, rezultatov projekta in procesnih pristopov ter uporabljenih metod dela seznanila z opravljenim delom v okviru platforme. Na podlagi pregleda definiranih izzivov, predlaganih ukrepov in pregleda že narejenih korakov na strani ključnih deležnikov, so bili v okviru platforme oblikovani predlogi sklepov, o katerih je komisija nato razpravljala in jih v celoti potrdila. Urad za narodnosti bo z informacijo o rezultatih dela platforme v prvem letu njenega delovanja in s sprejetimi sklepi komisije seznanil Vlado Republike Slovenije.

V drugem delu seje se je komisija seznanila z nadaljnjimi koraki po sprejemu Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021 na Vladi dne 25. 5. 2017. Opravila je razpravo o vprašanjih, povezanih s spremljanjem uresničevanja programa in se dogovorila o potrebnih konkretnih korakih. Na podlagi sklepov komisije bo Urad za narodnosti za potrebe poročanja o uresničevanju programa pripravil enotno metodologijo poročanja, po kateri bodo poročali vsi nosilci ukrepov. Komisija je sklenila, da mora biti metodologija poročanja čimbolj jasna in pregledna ter mora zajemati kratko vsebinsko poročilo o izvajanju ukrepov, poročilo o doseganju kazalnikov učinka, pozitivne izkušnje pri izvajanju ukrepov, izzive, s katerimi se soočajo nosilci in sodelujoči pri izvajanju ukrepov, ter morebitne predloge za spremembe ukrepov ali morebitne dodatne potrebne ukrepe na posameznem področju. Komisija je glede spremljanja uresničevanja programa še sklenila, da bo tema pregleda uresničevanja ukrepov v prihodnje postala redna točka dnevnega reda sej, v okviru katere bodo pristojni nosilci ukrepov komisijo seznanjali z aktualnimi zadevami v zvezi z uresničevanjem ukrepov. S tem se bo predvsem zagotovilo izmenjavo informacij med nosilci ukrepov in vsebinskimi področji ter okrepilo povezovanje in sodelovanje med pristojnimi organi. 

Z namenom krepitve sodelovanja med državno in lokalno ravnjo pa se je komisija odločila, da bo prihodnja seja, ki bo predvidoma v septembru 2017, potekala v eni od občin z romskim prebivalstvom. Komisija je predlagala, da se seja izvede v Občini Kočevje, v zvezi s čimer bo Urad za narodnosti z občino vzpostavil kontakt in pristopil k organizaciji seje. 

 Pozeto sa strani Urada za narodnosna vprašanja RS. 
Ekipa RICA

Ni komentarjev: