Uresničevanje nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 - 2015


V petek, 14.12.2012, z začetkom ob 10.00 je bila v prostorih Gospodarske zbornice Slovrenije v Ljubljani tematske razprava na temo Uresničevanje Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 - 2015, ki jo je sklicala gospa Janja Rošer, predsednica sveta romske skupnosti Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet). Na razpravo so bili vabljeni člani Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti (v nadaljevanju: Komisija), predstavniki Službe za narodnost Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: Služba), Zveze romske skupnosti, Slovenije Umbrella - Dežnik in drugi.

 
Razprave so se med drugimi udeležili vodja službe gospod mag. Stane Baluh, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje,  predsednik zveze romske skupnosti gospod Jožek Horvat - Muc, predsednik Zveze romske skupnosti Slovenija Umbrella - Dežnik gospod Haris Tahirović in drugi.

Predstavitvi Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 - 2015, ki jo je izvedel gospod mag. Stane Baluh, je sledila bogata in polemična razprava. Udeleženci razprave so še posebej poudarili:

- Sredstva namenskih skladov EU, ki sicer izraža zadovoljstvo nad oblikovanostjo in vsebinsko zasnovanostjo ukrepou, se v praksi polnosti ne uporabljajo za namene opredeljene v nacionalnem programu;

- V praksi prihaja od zlorab (nenamenske in negospodarne uporabe) sredstev namenskih skladoc EU; celo prihaja do primerov, v katerih nastopajo uporabniki teh sredstev, ki v osnovi niso predstavniki ali organizacije romske skupnosti, temveč uporabo teh sredstev opravičujejo z aktivnostmi v imenu Romov in v njihove projekte pa ne vključujejo pripadnike romske skupnosti ali njihove organizacije - oziroma je njihova aktivna vključenost majhna ali zelo omejena;

- Ukrepe, ki jih predvideva nacionalni program nekatera ministrstva in  lokalne skupnosti (občine), ki so v okviru svojih zakonskih in področnih pristojnosti dolžni oblikovati in uresničevati, ne poznajo (celo ne upoštevajo) oziroma so zadovoljni zgolj z zapisanim ali pa opravičujejo, da so v tej povezavi veliko storili , čeprav rezultatov v praksi ni prepoznati;

- Nekateri ukrepi nacionalnega programa se ne izvajajo enakomerno ali ostajajo zoglj na začetku oziroma so nedokončani, čeprav ukrepi predvidevajo njihovo časovno uresničitev; v tem pomenu zlasti izstopajo ukrepi urejanja bivalnih razmer Romov oziroma njihovih naselij.

- V osnovanje in uresničevanje ukrepov nacionalnega programa bodisi aktualnega obdobja (2010 - 2015) bodisi naslednjega obdobja (2014 - 2020) za katero se tudi predvideva da bodo zagotovljena sredstva EU;

- Žalostno je, kot so ugotavljali razpravljavci, da na razpravi ni prisotnih pristojnih predstavnikov ministrstev ali članov Komisije, saj je bil na razpravi prisoten le predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje;

- Nacionalni program bodisi za aktualno obdobje bodisi nasljednje obdobje jepotrbno pomembno dopolniti v smislu dejanske uresničljivosti ukrepov z večjo dejansko vključenostjo romske skupnosti;

- Potrebno bo tudi dopolniti in spremeniti tako zakon o romski skupnosti kot drugo področno zakonodajo, s katero bo možna večja aktivna vključvenost Romov in romski organizaciji ter omogočila večjo vljučevanje - dejanskih romskih organizacij oziroma njihovih predstavnikov v načrtovanje in izvajanje politik/ukrepov, in zmanjšanje v praksi izkazanih zlorab in izmikanju dolžnostnih aktivnosti pristojnih ministrstev in organov lokalne skupnosti ter prispevala k zniževanju priložnosti za izključevanje in druge oblike neenakopravne obravnave.                                       
                                                           foto: Kevin Tahirović
                                                tekst: Kevin Tahirović in Cvetko Tovornik