Ponedeljek, 28. maj 2012
cNVOs.INFO> Človekove pravice Evropska komisija poziva države članice k izvajanju nacionalnih načrtov za vključevanje Romov Evropska komisija je danes predstavila prvo poročilo o nacionalnih strategijah za izboljšanje ekonomske in socialne vključenosti evropskih Romov, v katerem je države članice EU pozvala k doslednemu izvajanju nacionalnih strategij. Države članice so svoje načrte razvile kot odgovor na okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov. Okvir EU opredeljuje štiri stebre, pri katerih so potrebna prizadevanja držav članic za izboljšanje vključevanja Romov: dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanj. Vse države članice EU so se tako prvič zavezale, da bodo na teh štirih prednostnih področjih razvile celostni pristop ter sprejele nacionalne strategije za njihovo obravnavo. Komisija v današnjem poročilu priznava prizadevanja držav članic za vključevanje Romov, vendar ugotavlja, da je treba storiti še veliko pri zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev, vzpostavljanju mehanizmov spremljanja ter boju proti diskriminaciji in segregaciji. Doslej je samo 12 držav jasno opredelilo sredstva, dodeljena iz nacionalnih virov ali virov EU, ter v svojih strateških dokumentih prikazalo ločene zneske za ukrepe vključevanja Romov (Bolgarija, Češka, Grčija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška in Švedska). Poročilo izpostavlja tudi primere dobrih praks iz držav članic, kot je na primer spodbujanje vključevanja Romov v izobraževanje v Sloveniji, Španiji in na Finskem. Poleg tega je danes Agencija Evropske unije za temeljne pravice objavila poročilo o položaju Romov v enajstih državah članicah EU (Bolgarija, Češka republika, Francija, Grčija, Italija, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija). Iz poročila je razvidno, da je eden od treh Romov, ki so sodelovali v raziskavi, nezaposlen, petina jih nima urejenega zdravstvenega zavarovanja, 90 % pa jih živi pod pragom revščine. Številni se vsakodnevno soočajo s predsodki, nestrpnostjo, diskriminacijo in socialno izključenostjo. Komisija bo še naprej redno ocenjevala ukrepe držav članic na področju vključevanja Romov. Objavila bo tudi letno poročilo o napredku na področju ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni na podlagi okvira EU. (Vir: PEK)