Horizontal Rule

Strategic litigation at the ERRC means supporting legal cases designed to expose and contribute to the elimination of discriminatory structures that prevent Roma from enjoying full equality.

The ERRC has set in motion more than 500 court cases in 15 countries to bring to justice state and non-state actors who have discriminated against Romani individuals or have committed violence against them. We have helped secure over €2 million in compensation for Romani individuals for the abuse they have suffered and the subsequent failure of their respective governments to ensure justice.

The ERRC is active in both domestic and international litigation. The ERRC supports local lawyers in domestic legal proceedings both professionally and financially. When domestic remedies are exhausted, the ERRC prepares legal submissions to international tribunals, including the European Court of Human Rights, the European Committee of Social Rights and UN treaty bodies.

The ERRC is currently involved in 97 legal cases (already pending before domestic or international bodies) concerning 16 countries. That is an increase of 7% in the number of cases since the last time we updated this page in August 2015, and three additional countries. Our main role in these cases is providing financial support and expertise to local lawyers to litigate strategic cases on behalf of Romani litigants. We play other roles as well: sometimes the ERRC is itself the plaintiff or complainant, or we intervene as a third party (which means presenting facts and arguments to the court without being one of the litigants in the case). We are exploring the possibility of further litigation in another 60 (or so) cases. The charts below give you some idea about our current case load. The information is correct as of February 2016. To find out more about the individual cases we are litigating, click the links above. We aim to update these pages every six months.
Prevod iz tega jezika: angleščina
Tweet Share Email Print

horizontalno pravilo

Strateško pravde na ERRC pomeni podpiranje pravne zadeve, namenjene izpostavljati in prispevati k odpravi diskriminatornih struktur, ki preprečujejo Romi uživajo popolno enakopravnost.

ERRC je sprožila več kot 500 sodnih primerov v 15 državah, da bi za pravice državnih in nedržavnih akterjev, ki so diskriminirani romskih posameznikov ali so storjena proti nasilju nad njimi. Pomagali smo pri nadomestila varni več kot 2 milijona € romskih posameznikov za zlorabe, ki so jo utrpeli, in kasnejše odpovedi svojih vlad, da se zagotovi pravica.

ERRC je aktiven tako v domačem in mednarodnem sporu. ERRC podpira lokalne odvetniki v domačih sodnih postopkih tako profesionalno in finančno. Ko so domača pravna sredstva izčrpana je ERRC pripravi pravnih stališč do mednarodnih sodišč, vključno z Evropskim sodiščem za človekove pravice, Evropskega odbora za socialne pravice in organov ZN pogodb.

ERRC je trenutno vključena v 97 sodnih primerih (že v teku pred domačimi ali mednarodnimi organi) v zvezi s 16 državah. To je povečanje za 7%, v številnih primerih od zadnjič, ko smo posodobljenih stran avgusta 2015, in tri dodatne države. Naša glavna vloga v teh primerih zagotavlja finančno podporo in strokovno znanje lokalnim odvetnikom, da pravdno strateške zadeve v imenu romskih strank v sporu. Igramo druge vloge, kot tudi: včasih ERRC je sam tožnik ali pritožnik, ali pa posredujejo tretji osebi (kar pomeni, predstavili dejstva in argumente, na sodišču, ne da bi ena od strank v sporu v primeru). Mi smo raziskati možnost nadaljnjega spora, in še 60 (ali tako) primerih. V spodnjih karte dal kakšno idejo o našem sedanjem primeru obremenitve. Je ta informacija pravilna od februarja 2016. Če želite izvedeti več o posameznih primerih smo pred sodiščem, kliknite povezave zgoraj. Naš cilj je posodobiti te strani vsakih šest mesecev.

Ekipa: RIC


Ni komentarjev: